Overreacted

Tại sao chúng ta phải viết super(props)?

2018 M11 30 • ☕️ 6 min read

Tôi đã nghe Hooks là một thứ mới nóng bỏng. Cơ mà, tôi muốn bắt đầu bài viết này bằng cách nói về điều thú vị của class components.

Những vấn đề này không quan trọng cho việc sử dụng React một cách hiệu quả. Nhưng bạn sẽ cảm thấy chúng thú vị nếu như bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách hoạt động của chúng.

Đây là bài đầu tiên.


Tôi đã viết super(props) rất nhiều lần hơn là tôi biết:

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Dĩ nhiên, nếu áp dụng class fields proposal thì có thể bỏ qua chúng:

class Checkbox extends React.Component {
 state = { isOn: true };
 // ...
}

Cú pháp như thế này đã lên kế hoạch khi React 0.13 đã hỗ trợ cho một lớp đơn giản trong năm 2015. Định nghĩa constructor khi gọi super(props) luôn được dự định tạm thời cho đến khi các thuộc tính của lớp cung cấp một sự thay thế tốt hơn.

Nhưng hãy quay về ví dụ trước khi chỉ sử dụng các tính năng của ES2015:

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Tại sao chúng ta lại gọi super? Chúng ta có thể không gọi chúng được không? Nếu chúng ta gọi chúng, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không trả cho nó props? Chúng ta có thể cho nó các tham số khác được không? Cùng tìm hiểu nào.


Trong JavaScript, super để gọi lại constructor của lớp cha. (Trong ví dụ của chúng ta, đấy chính là lớp React.Component.)

Điều quan trọng, bạn không thể sử dụng this trong constructor cho đến lúc sau khi bạn gọi đến constructor của lớp tra. JavaScript sẽ không để bạn làm việc này:

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  // 🔴 Không thể dùng `this` được
  super(props);
  // ✅ Giờ thì dùng được rồi
  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Có một lý do chính đáng giải thích vì sao JavaScript phải thực hiện constructor của lớp cha trước khi đụng vào this. Hãy xem xét trường hợp sau:

class Person {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

class PolitePerson extends Person {
 constructor(name) {
  this.greetColleagues(); // 🔴 Điều này không cho phép, đọc lý do ở bên dưới
  super(name);
 }
 greetColleagues() {
  alert('Chào buổi sáng!');
 }
}

Hãy tưởng tượng khi bạn dùng this trước super đã chấp thuận. Một tháng sau, chúng ta đổi greetColleagues bao gồm có tên người đó trong lời nhắn:

 greetColleagues() {
  alert('Chào buổi sáng!');
  alert('Tên tôi là ' + this.name + ', rất vui được gặp bạn!');
 }

Nhưng chúng ta quên rằng this.greetColleagues() được gọi trước super() lúc mà this.name được thiết lập. Vì thế this.name chưa được định nghĩa! Lúc này bạn có thể thấy, code như thế này có thể rất khó khăn.

Để tránh những điều như vậy, JavaScript chỉ định rằng nếu bạn muốn sử dụng this bên trong constructor, bạn phải gọi super trước. Để cho thằng cha làm việc của nó! Và điều này cũng áp dụng với các lớp React components:

 constructor(props) {
  super(props);
  // ✅ Okay, dùng `this` được rồi
  this.state = { isOn: true };
 }

Chúng ta cùng đến với câu hỏi khác: phải sao phải truyền vào props?


Bạn hãy nghĩ đơn giản rằng khi truyền props vào super là sự cần thiết để React.Component constructor có thể thiết lập this.props:

// Bên trong React
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

Điều này không xa với thực tế — thật sự, đó là cách mà chúng thực hiện.

Nhưng bằng cách nào đó, nếu bạn gọi super() mà không có tham số props, bạn vẫn có thể sử dụng this.props trong phương thức render và các phương thức khác. (Nếu không tin tôi, hãy tự kiểm tra xem!)

Vậy hoạt động như thế nào? Hóa ra React đã gán props cho một instance ngay sau constructor của bạn:

 // Bên trong React
 const instance = new YourComponent(props);
 instance.props = props;

Thế nên khi bạn quên bỏ thằng props vào super(), thì trong React bạn vẫn có thể gọi nó sau đó. Có một lý do cho việc này.

Khi React thêm sự hỗ trợ cho các lớp, nó không chỉ hỗ trợ cho các lớp mỗi phiên bản ES6. Mà mục tiêu chính là hỗ trợ nhiều phiên bản lớp nhất có thể. Nó đã không rõ làm thế nào để có thể ClojureScript, CoffeeScript, ES6, Fable, Scala.js, TypeScript, hoặc các giải pháp khác có thể định nghĩa components. Vì vậy React đã cố ý không quan tâm dến việc có gọi super() hay không — mặc dùng đó là lớp ES6.

Vậy có nghĩa là bạn có thể gọi super() thay vì super(props)?

Có lẽ là không bởi vì nó vẫn còn khó hiểu. Chắc chắn, React sẽ gán this.props sau khi constructor của bạn được chạy. Nhưng this.props vẫn chưa được định nghĩa giữa việc gọi super và kết thúc constructor của bạn:

// Bên trong React
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

// Bên trong code của bạn
class Button extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(); // 😬 Chúng ta không thả vào props nhá
  console.log(props);   // ✅ {}
  console.log(this.props); // 😬 undefined - chưa định nghĩa  }
 // ...
}

Việc debug sẽ trở nên khó khăn nếu như một vài phương thức được gọi từ constructor. Đó là lý do vì sao tôi khuyên khích bạn sử dụng super(props), mặc dù nó không cần thiết:

class Button extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props); // ✅ Chúng ta thả props vào 
  console.log(props);   // ✅ {}
  console.log(this.props); // ✅ {}
 }
 // ...
}

Điều này đảm bảo this.props sẽ được thiết lập trong constructor.


Có một điều cuối mà khiến cho các fan lâu năm của React tò mò.

Bạn có thể thấy rằng khi sử dụng Context API bên trong các lớp (hoặc với contextTypes cũ ohoặc với contextType API được thêm vào ở React 16.6), context được đẩy vào tham số thứ hai trong constructor.

Vậy tại sao chúng ta không viết là super(props, context)? Có thể chứ, nhưng context ít khi sử dụng nên việc dính vào lỗi cũng ít xuất hiện.

Với đề xuất thuộc tính của lớp (the class fields proposal) thì những vấn đề này hầu như biến mất. Không có constructor rõ ràng, tất cả các tham số đều được thả vào một cách tự động. Đây là những lý do cho phép một biểu thức state = {} bao gồm cả các tham chiếu this.props hoặc this.context nếu cần thiết.

Với Hooks, chúng ta thậm chí không có super hoặc this. Nhưng chủ đề đó sẽ giành cho một ngày khác.